Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА gabymoda.com

І. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на тези общи условия:

 1. Платформа е интернет сайтът gabymoda.com, домейнът gabymoda.com, марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на  информация по електронен път
 2. Продавач е лице, което предлага на сайта gabymoda.comстока за продажба
 3. Купувач е лице, заявило по електронен път предложение за закупуване на стока, търгувана чрез  gabymoda.com
 4. Посредник по сделка за покупко-продажба на стока е лицето, опериращо с платформата gabymoda.com
 5. Стока е вещ или съвкупност от вещи, които се излагат за продажба в платформата gabymoda.com
 6. Осъществено посредничество е налице при едновременното или последователно изпълнение на следните изисквания:
 • а.) приемане на заявка за покупка на стока, която се търгува чрез gabymoda.com;
 • б.) доставяне на стоката до купувача;
 • в.) плащане на цената на стоката от купувача, което се удостоверява от продавача;
 1. Сделка е прехвърлянето на собствеността на стоката от продавача на купувача
 2. Плащане е заплащането на сумата за придобиване на стоката от купувача на продавача
 3. Подизпълнител е лице, ангажирано от продавача или от купувача за предаване, приемане или плащане на стоката или за изпълнение на определени уговорки
 4. Възнаграждение за посредничество е сумата, която продавачът дължи на лицето, опериращо с платформата gabymoda.comза осъществено посредничество

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА

 1. Стоката, представена на платформата, се предлага от името на продавача.
 2. Посредникът показва на платформата единствено изображения, характеристики, цени и други елементи на стоката, предоставени от продавача и не носи отговорност за невярна, неточна, непълна, подвеждаща или заблуждаваща информация като си запазва правото при  нужда да дава допълнителни указания към продажбата на стоката.
 3. Посредникът с показване на стока на платформата не гарантира идентичност на цветове, форми, размери и други на изображението и идентичността му с доставяната стока.
 4. Показването на стока на платформата означава единствено, че посредникът дава масов достъп за предложения за продажба на стоката във вид, срок, цена и при всякакви други уговорки, определени единствено от продавача.
 5. На платформата не се извършват търгове, наддавания и всякакви други преговори по сключване на сделка с цел промяна на показани на сайта gabymoda.com стоки, цени, бройки и други.
 6.  Посредникът не може да преговаря за промяна на стоката, цената или всякакви други елементи, свързани с направеното предложение за продажба от продавача.  Единственото право на посредника е да информира продавача за оферта на купувач, която не отговаря на параметрите за продажба, публикувани на платформата.
 7. Посредникът не издава документи за продажба на стоката от свое име.
 8. Посредникът получава възнаграждение от продавача, определено в подписан между страните договор и при изричната уговорка, че никакви суми за посредничество не се събират от купувачите под какъвто и да е предлог и при каквито и да е форми.

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ЗАЯВКА/ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

 1. Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез платформата gabymoda.com
 2. Заявката се подава по електронен път като недвусмислено трябва да съдържа изявление относно посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната система на платформата.
 3. Приемането на заявката от посредника се удостоверява с електронно съобщение.
 4. Не се приемат заявки за стоки, които:
 • а.) не се търгуват на платформата;
 • б.) количеството им е изчерпано и това е оповестено в платформата;
 • в.) забранени са за търговия;
 • г.) не отговарят на действащите стандарти и изисквания за произход, качество и    съответствие на продуктите;
 1. Не се приемат заявки:
 • а.) изходящи от малолетни или непълнолетни;
 • б.) свързани с търговия на едро;
 • в.) за доставка до несъществуващи места или адреси;
 • г.) за покупка на изплащане, на разсрочено плащане, на лизинг или за друга форма на отложено прехвърляне на собствеността на стоката;

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА. ПОСЛЕДИЦИ.

 1. Подадената и приета от посредника заявка се предава на лицето, чиято стока се обявява за продажба чрез платформата gabymoda.com
 2. С приемането на заявката, задължението на посредника се счита изпълнено.
 3. За осъщественото посредничество, купувачът не дължи никакво възнаграждение на  посредника.
 4. След предаване на заявката, посредникът не поема спрямо купувача никакви задължения да контролира доставката на стока, идентичността й с поръчаното и съответствието й с качествените и други показатели, публикувани от продавача.

V.  ОТГОВОРНОСТ НА ПОСРЕДНИКА КЪМ КУПУВАЧА ИЛИ ПРОДАВАЧА НА СТОКА

 1. Посредникът отговаря единствено за приемането, обработването и предаването на заявката за покупка на стока на продавача.
 2. Посредникът не отговаря спрямо купувача, ако между получаването и предаването на заявката, продавачът изчерпи количествата или прекрати търговията със стоката, за която е дадена заявката
 3. Посредникът не отговаря спрямо купувача за закъсняло предаване на заявката, ако между получаването и предаването на заявката цената на стоката се е променила
 4. Посредникът не отговаря спрямо продавача за закъсняло предаване на заявки. Закъснялото предаване не се счита действие, от което продавачът е претърпял вреди или е пропуснал ползи.
 5. Посредникът не отговаря за неправилно, некоректно  или непълно изготвени заявки
 6. Посредникът не гарантира изпълнението на задължения на която и да е от страните по договор, сключен с негово посредничество.
 7. Прехвърлянето на собствеността на стоката, издаването на всякакви документи за прехвърлянето, отчитането на продажбите и всякакви други действия по изпълнението на сделка, сключена с посредничеството на посредника, се извършва от страните по сделката

VІ. СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРОДАВАЧА ИЛИ КУПУВАЧА ОТ ПОСРЕДНИКА. ОТНОШЕНИЯ

 1. По нареждане на продавача, посредникът може да възложи на трети лица доставянето на стоката на купувача.
 2. Доставката се извършва само след издаването на съответен данъчен документ от продавача на купувача.
 3. При доставка на стоката чрез трети лица и съобразно дадените  му указания, посредникът може да изисква ползването на наложени платежи и получаването на суми чрез наложени платежи.
 4. Плащането на суми за придобиване на стока, продадена от продавача, става само по сметка на продавач, а когато плащането е в брой-само на лица, които имат правото да получават такъв вид плащания. Доколкото няма друга уговорка, плащане в брой е допустимо само при изпращане на стоката по лицензиран оператор на неуниверсална пощенска услуга.
 5. Посредникът не може да приема директно  суми от купувача, които са предназначение за плащане на продавача. При направено искане от купувача, в отношенията между страните се прилагат изискванията и ограниченията по ЗПСПУ.
 6. Независимо от начина, по който е извършено плащането на стоката, посредникът  в нито един момент от изпълнението на договора не действа като търговски представител, пълномощник, агент или поръчител на която и да е страните по сделката, сключена с негово съдействие.

VІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. По въпросите, които не са уредени с тези общи условия, се прилага българското право и в частност правилата относно договора за посредничество.
 2. Независимо от националността, седалището, адреса или местожителството на купувача, приложимо е единствено българското право.

VІІІ.  СПОРОВЕ И НАЧИНИ НА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ

 1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ОТМЯНА НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. С подаване на заявка за показване на стока на платформата, продавачът заявява намерението си посредникът да посредничи за сключване на договор за продажба на стоката по електронен път.
 2.  С подаването на заявка за закупуване на стоката се счита, че купувачът приема тези общи условия.
 3. Тези общи условия важат във вида, в който са публикуване на платформата.
 4. Отмяна на общите условия или на отделни техни части е възможна само с писмено споразумение между посредника и продавача и/или купувача и то само ако специалните уговорки не противоречат на закона.

X.Сигурност и Условия за ползване на Магазин gabymoda.com

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА gabymoda.com

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между собственика на платформата от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин gabymoda.com има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.

Следните Условия за ползване на сайта служат за конкретизиране на отношенията между gabymoda.com и потребителите, разглеждащи или използващи този сайт.

 1. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия.
 2. Сайта съдържа информация единствено за лично ползване и целяща да демонстрира качествата на нашите продукти, без да дава право да се копират снимки и модели на дрехи.
 3. Екипът на gabymoda.com не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайтa.
 4. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на gabymoda.com и в този смисъл gabymoda.com не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
 5. Вие сте съгласен, че ние можем да ви изпращаме електронни писма с цел да ви информираме за промени или допълнения в нашия магазин, след като доброволно се регистрирате в сайта.
 6. Ние се стремим да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате на вашия монитор зависят от самия монитор, ние не можем да гарантираме, че вашият монитор ще покаже истинските цветове.

ХІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

След като в онлайн магазин gabymoda.com постъпи поръчка от Потребител, консултант на нашия сайт се свързва с него, за да бъдат уточнени подробностите и да бъде потвърдена поръчката. В случай, че поръчаният модел не е в наличност, поръчката може да бъде анулирана. Доставките се извършват от куриерска фирма Еконт Експрес , до посочен от Потребителя, адрес или до офис на куриерската фирма в съответното населено място. Доставка се прави само след потвърждение от страна на клиента;

Доставката се извършва с куриер от 9.00 до 17.30 часа;

Доставки не се извършват в Неделя и официални празници.

Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката се заплаща дължимата сума на куриера. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес и срок, gabymoda.com com се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

ХІІ. РЕКЛАМАЦИИ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин gabymoda.com, има право на рекламация при:

 • – констатирани липси
 • – дефекти на стоката;
 • – несъответствие с обявения размер;
 • – при транспортирането стоката е повредена;
 • – не е спазен предварително уговорения срок за доставка;

Рекламация се прави до 14 (четиринадесет) работни дни след закупуване на стоката. При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира да замени стоката. Артикулът може да бъде заменен за същия в друг размер или цвят (ако има такъв) или друг артикул. Ако стойността на избрания артикул надвишава заплатената сума, се доплаща разликата. Връщането на стоката може да бъде осъществено само с куриерска фирма.

Връщането се осъществява при следните условия:

 • – запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена);
 • – не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
 • – запазена оригинална опаковка и етикет;

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.

Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЗП, потребителят има право да върне стоката в 14 дневен срок от датата на получаването, като тя е с ненарушен търговски вид, и да заплати разходите за доставка и в двете посоки.

ХІІІ. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да се стигне до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.